General Manager

Yukari SHIROSHITA

Head coach

Ayumu SHIROSHITA

Strategy Coach

Takuya KITAJIMA

Mechanical Coach

Tetsuya MAKINO

Staff of the team
Head coach / Coach
Chairperson

Rumiko NOGAWA

Sub Chairperson

Ayumu SHIROSHITA

Executive director

Yukie HATAKE

Kiyomi MAKINO
Yasuo NOGAWA
Megumi YAMAZAKI
Miki OGAWA
Staff
Special Thanks!
Fumiko HATAKE
Yumiko ABURAKI
Kouji KAMIGUCHI
Hideo MIYAIRI
Masayo SHIMOHAMA
Kenichi SHIROSHITA